Вступ до гімназії

Зразки завдань з української мови для вступу до 1(5) класу.Оголошення

За результатами поданих заяв оголошуються
конкурсні випробування до 1(5) класу 24.06.2022.
Реєстрація з 9:00 по 9:30.
Початок вступних випробувань о 10:00. 

Оголошення
Адміністрація Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка
повідомляє, що згідно з рішенням виконкому Ужгородської міської ради
з 9 по 31 травня 2022 року триватиме прийом заяв
в електронному вигляді до 1(5) класу Лінгвістичної гімназії
за двома освітніми програмами: "Нова українська школа" та "Інтелект України".
Заяви надсилати на офіційну електронну адресу закладу - 
lingymn@ukr.net
Зарахування учнів на навчання буде проведено
відповідно до чинного законодавства.

Зразок:

Директору
Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка
Л. Попович
П.І.Б. заявника
Телефон:_______________
Домашня адреса:_________________

Заява

     Прошу допустити до вступних іспитів мою доньку / мого сина  ____П.І.Б.____ , 20__ року народження за освітньою програмою "Нова українська школа" / "Інтелект України".

     Дата                                                                           Підпис


Оголошення

Відповідно до наказу №33 управління освіти Ужгородської міської ради
прийом заяв на зарахування у заклади загальної середньої освіти
на 2022/2023 навчальний рік розпочнеться у день,
наступний за днем закінчення воєнного стану.


Зразки завдань конкурсного випробування 

з англійської та української мов


Положення про конкурсний відбір до 6(10) класу гімназії

Правила конкурсного приймання дітей (учнів)
до лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області 

на 2021-2022 навчальний рік

І. Загальні положення

1.1. Приймання дітей (учнів) до лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка (далі – гімназія) здійснюється на конкурсній основі згідно «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» затвердженої наказом МОН від 16.04.2018 р. № 367 та цих Правил.

1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

Заяви про допуск до складання конкурсних випробувань до 1(5) класів гімназії приймаються онлайн на електронну адресу гімназії або у письмовому вигляді.

Конкурсні випробування для вступників у 1(5) класи проводяться не пізніше  20 червня 2021 року.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті лінгвістичної гімназії та в приміщенні гімназії. 

2.2. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.3. Для проведення конкурсних випробовувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою закладу. Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, перелік питань з навчальних предметів за якими проводитимуться випробування, схвалюються педагогічною радою та затверджуються її керівником.  Головою конкурсної комісії є директор гімназії.

2.4. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії.

2.5. У разі, якщо кількість поданих заяв станом на 31.05.2021 перевищує загальну кількість місць у 1(5) класах, до 01.06.2021 гімназія оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до затверджених Правил цього вступу.

 2.6. Після зарахування дітей, які вступили до 1(5)  класів, крім заяви, подаються особова справа учня та медична картка дитини встановленого зразка.

2.7. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць, оприлюднюється впродовж 2-х робочих днів з появи вільного місця.

2.8. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 2(6)-7(11) класах що проводяться на загальних засадах.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1(5) класу гімназії, проводяться з англійської та української мов – письмово.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться під час основного конкурсного приймання. Випробування проводяться за таких самих умов, що й основні та співбесіди з німецької мови.

3.3. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та учасники ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсних випробовувань. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів з відповідного предмета.

3.4. Для категорії учнів, зазначеної в пункті 3.3, проводиться тільки одне випробування - співбесіда.

3.5. Для конкурсних випробувань використовуються завдання, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, для ДПА за курс основної школи, рекомендовані МОН України.

Для учнів 1(5) класів:

  • завдання з української мови складаються із завдань письмового типу (розгорнуті відповіді), зміст яких відповідає навчальним програмам початкової школи. Типові завдання розміщуються на сайті лінгвістичної гімназії (linggymn.uz.ua);
  • Завдання з англійської мови складаються із читання (10 завдань), лексико-граматичного тесту (15 завдань) та письма. Зразки варіантів завдань розміщені на сайті лінгвістичної гімназії.

Відбір варіантів завдань здійснюється в день проведення вступного випробування в присутності батьків, членів комісії.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.   

3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, а письмового випробування не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з отриманими результатами (балами) на паперових носіях розміщуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.9. Результати конкурсних випробовувань (співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.11. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробовуваннях, термін проведення яких визначає директор гімназії, але не пізніше ніж за тиждень нового навчального року.  

3.12. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробовування без поважних причин, до наступних випробовувань не допускаються.

ІV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються  до гімназії наказом директора на підставі заяв батьків про зарахування за результатами конкурсного випробування протягом п'яти днів.

4.2. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорт), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3.  Учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, які не згідні з рішенням приймальної комісії, можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначаться навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які надали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Ужгородської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.4. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.5. Учень має право брати участь у конкурсних випробовуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» затвердженої наказом МОН від 16.04.2018 р. №367, Правил конкурсного приймання.

5.2.  Контроль за організацією і проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів за його результатами покладається на управління освіти Ужгородської міської ради.

Затверджено на спільному засіданні педагогічної ради
та ради лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка
Протокол №5, 05 березня  2021 р.

 

 

Правила конкурсного приймання дітей (учнів) до лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2019-2020 навчальний рік

І. Загальні положення

1.1. Приймання дітей (учнів) до лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка (далі – гімназія) здійснюється на конкурсній основі згідно «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом МОН від 19.06.2003 р. №389 та цих Правил.

1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

Заяви про допуск до складання конкурсних випробувань до 1(5), 4(8), 6(10) класів гімназії приймаються з 15 квітня 2019 року по 30 квітня 2019 року.

Конкурсні випробування для вступників у 1(5)-7(11) класи проводяться 7 червня 2019 року.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті лінгвістичної гімназії та в приміщенні гімназії. 

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу на сайті лінгвістичної гімназії розміщується перелік типових завдань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробовування.

2.3. Випробовування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після закінчення навчального року (червень).

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробовувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою закладу. Головою конкурсної комісії є директор гімназії, який несе персональну відповідальність за організацію та проведення конкурсного відбору учнів.

2.6. З кожного предмета, винесеного на конкурс, створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора гімназії. Перелік предметів затверджується рішенням педагогічної ради.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Після зарахування дітей, які вступили до 1(5)-7(11) класів, крім заяви, подаються особова справа учня та медична картка дитини встановленого зразка.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до 1(5) класу гімназії, проводяться з англійської та української мов – письмово.

3.2. Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, під час основного конкурсного приймання. Випробування проводяться за таких самих умов, що й основні та співбесіди з німецької мови.

3.3. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та учасники ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсних випробовувань. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів з відповідного предмета.

3.4. Для категорії учнів, зазначеної в пункті 3.3, проводиться тільки одне випробування - співбесіда.

3.5. Для конкурсних випробовувань використовуються завдання, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, для ДПА за курс основної школи, рекомендовані МОН України.

Для учнів 1(5) класів :

  • завдання з української мови складаються із завдань письмового типу (розгорнуті відповіді), зміст яких відповідає навчальним програмам початкової школи. Типові завдання розміщуються на сайті лінгвістичної гімназії (linggymn.uz.ua);
  • Завдання з англійської мови складаються із читання (10 завдань), лексико-граматичного тесту (15 завдань) та письма. Зразки варіантів завдань розміщені на сайті лінгвістичної гімназії.

Відбір варіантів завдань здійснюється в день проведення вступного випробування в присутності батьків, членів комісії, представників громадськості.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань, що відбуваються у різні дні.   

3.7. Для проведення конкурсного випробовування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії.

Після закінчення випробовування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.8. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.9. Результати конкурсних випробовувань (співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, а письмового випробовування не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з отриманими результатами (балами) на паперових носіях розміщуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.11. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробовуваннях, термін проведення яких визначає директор гімназії, але не пізніше ніж за тиждень нового навчального року.  

3.12. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробовування без поважних причин, до наступних випробовувань не допускаються.

ІV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються  до гімназії наказом директора на підставі заяв батьків про зарахування за результатами конкурсного випробування протягом п'яти днів.

4.2. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорт), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням приймальної комісії, можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначаться навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які надали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Ужгородської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.4. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.5. Учень має право брати участь у конкурсних випробовуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом МОН від 19.06.2003 р. №389, Правил конкурсного приймання.

5.2. При порушенні адміністрацією гімназії вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання, рішенням управління освіти організовується і проводиться повторний конкурс, результати якого є остаточними.

5.3. Контроль за організацією і проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів за його результатами покладається на управління освіти Ужгородської міської ради.

Затверджено на спільному засіданні педагогічної ради
та ради лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка
Протокол №1, 4 січня 2019 р.