Звіт директора лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка про діяльність на посаді за 2016-2017 н. р.

14.06.2017

Завершився навчальний рік і ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи колективу гімназії, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

Моя діяльність як керівника гімназії у 2016-2017 навчальному році здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту гімназії та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, на реалізацію Державного стандарту базової та повної загальної освіти, державних та регіональних програм, оптимізацію мережі і розвиток гімназії, створення оптимальних умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків; міської та шкільної програм «Обдарована молодь», Програм розвитку гімназії та ін.

Мною здійснювався контроль та створювалися умови для виконання робочого навчального плану гімназії на  2016-2017 навчальний рік.

Як керівник навчального закладу, я несу персональну відповідальність за виконання педагогічним колективом нормативно-правових документів, формування професійної компетентності вчителів, за якість навчання й виховання учнів.

Місія гімназії у 2016-2017 навчальному році полягала у тому, щоб створити ефективні умови для формування необхідних життєвих компетентностей учнів, сприяти творчій самореалізації учнів шляхом залучення до науково-пошукової роботи, зберегти фізичне, психічне і моральне здоров’я учнів, забезпечити формування ціннісних орієнтацій.  

Загальна інформація про гімназію

Лінгвістчина гімназія є комунальною власністю виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Ужгородської  міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. Всі дозвільні документи в наявності.

В 2016-2017 навчальному році навчалося 715 учнів у 24 класах, 19 – ІІ ступеня, 5 - ІІІ ступінь. Середня наповнюваність класів становить 29,8 – по гімназії, 30 – ІІ ступінь, 29 – ІІІ ступінь.

Кадрове забезпечення

У 2016-2017 навчальному році у гімназії забезпечувало навчальний процес 69 педагогічних працівників (з них - 5 сумісників). В закладі 15 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти. У 2016-2017 н. р. гімназія була забезпечена штатними працівниками на 100%. За якісним складом педагогічних працівників наша гімназія має такі показники:

Усього Фахова освіта Кваліфікаційна категорія Педагогічні звання
Вища освіта спеціаліст ІІ категорія І категорія вища Старший вчитель Вчитель-методист Заслужений вчитель
69 69 8 1 5 55 27 15 2

У поточному навчальному році введено посаду лікаря, електрика.

Забезпечення обов’язковою освітою

В основу діяльності педагогічного колективу лінгвістичної гімназії у 2016-2017 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України  «Про освіту»,  Закон України «Про загальну середню освіту». Педагогічний колектив керувався Указами Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти» №347/2002 року, «Про національну програму «Діти України» №63/1996 р., «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти» №580/1998 року, «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти» №417/1996 року.

Структура лінгвістичної гімназії відповідає вимогам чинного законодавства, регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2017 року та Регіональною угодою.

Оскільки за лінгвістичною гімназією, відповідно до нормативних документів, не закріплено мікрорайон то з Ужгородського району в нашому закладі навчається 49 учнів.

Впродовж навчального року вибуло 8 учнів, прибув 1 учень.

В закладі ведеться алфавітна книга, на кожного учня заведена особова справа. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів в гімназію та з гімназії, про що є відповідні документи (довідки, накази по гімназії).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах класних керівників при директорі та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється директором, заступником директора з ВР та черговим класним керівником по гімназії, черговими учнями. Єдиними документами, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря та записка від батьків.

Клас Кількість учнів Кількість уроків
1(5)-А 28 1414
1(5)-Б 27 3425
1(5)-В 28 2216
1(5)-Г 28 2735
2(6)-А 35  
2(6)-Б 34 4920
2(6)-В 34  
3(7)-А 29 4711
3(7)-Б 34 3868
3(7)-В 27 4280
3(7)-Г 28 3782
4(8)-А 31 3292
4(8)-Б 33 1862
4(8)-В 29 4328
4(8)-Г 30 4014
5(9)-А 27 5472
5(9)-Б 24 2279
5(9)-В 29 4816
5(9)-Г 28 2806
6(10)-А 30 4318
6(10)-Б 29 3825
6(10)-В 22 4792
7(11)-А 31  
7(11)-Б 32 5284

Хочеться відмітити, що учні ІІ ступеню зменшили кількість пропусків без поважних причин та запізнень на уроки. Однак, необхідно провести роботу щодо посилення відповідальності батьками контролю за виконанням Статутних вимог, правил внутрішнього розпорядку, Положень про форму, спізнень на уроки учнями гімназії.

Методична  робота

У 2016-2017 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над науково-практичним оволодінням проблемою «Модернізація моделі особистісно-орієнтованого навчання з метою створення умов рівного доступу до здобуття якісної загальної середньої освіти, виховання компетентного учня, здатного застосовувати набуті знання та вміння в навчанні та трудовій діяльності».

За цей навчальний рік продовжили діяльність 8 методичних об'єднань:

 • словесності;
 • фізики та математики;
 • іноземних мов;
 • природничих дисциплін;
 • суспільно-гуманітарних   дисциплін;
 • дисциплін естетичного циклу;
 • основ здоров’я та фізичної культури;
 • виховної роботи.

Педагоги спрямовували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально-виховного процесу через нетрадиційні підходи. На своїх уроках педагоги реалізовували такі завдання: виховання потреби у вивченні мови, літератури, історії, правознавства, музики, образотворчого мистецтва; формування високих морально-етичних якостей особистості, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цілей та орієнтирів шляхом  прилучення через мову, історію, мистецтво до культурних надбань свого народу і всього людства. Разом із тим дбали про інформативну насиченість дидактичного матеріалу, розвиток творчих і пізнавальних здібностей кожної дитини.

Уроки планувались із урахуванням основної мети: формування конкурентоспроможної особистості з постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення, з гуманним світосприйняттям і почуттям відповідальності.

Потрібно відзначити, що педагоги гімназії вільно володіють теорією педагогіки та психології, знають зміст і вимоги програм. Уміло застосовують основи теорії та практики формування граматичних і мовленнєвих навичок, удосконалюють навички техніки читання учнів. Вони успішно здійснюють міжпредметні зв’язки, організовують самостійну роботу учнів; здійснюють диференційований та індивідуальний підхід у навчанні.

Учителі багато працюють над самоосвітою, підвищують свою професійну майстерність, впроваджують інноваційні технології, здійснюють індивідуальний та диференційований підходи до учнів з різним ступенем підготовки; вміють спланувати роботу на уроці з дотриманням наступності, організовувати самостійну роботу, використовувати  міжпредметні зв’язки; вміло реалізовують навчальну, розвиваючу й виховну мету навчання. Кожен урок намагаються зробити своєрідним, захоплюючим, цікавим, щоб заполонити серця школярів, емоційно схвилювати їх.

Своїм завданням у цьому навчальному році педагоги вбачають роботу над вивченням та впровадженням у навчальний процес проектної методики.

За результатами аналізу діагностичних карт учителів у 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив працював над такими питаннями:

 • Сучасні педагогічні знання: форми й методи проведення уроків;
 • Використання міжпредметних зв’язків;
 • Диференціація та індивідуалізація процесу навчання;
 • Впровадження активних форм роботи на уроці;
 • Використання технічних засобів навчання в ході занять;
 • Активізація співпраці з науковцями кафедри української мови і літератури та кафедр іноземних мов;
 • Комп’ютеризація навчального процесу та впровадження Інтернет-технологій та мультимедій під час аудиторних занять учнів, забезпечення належної комп’ютерної грамотності вчителів;
 • Вдосконалення моніторингу навчальних досягнень учнів;
 • Формування вчителями електронного банку тестового контролю навчальних досягнень учнів гімназії.

Учителі упродовж року працювали над проблемною темою «Індивідуалізація навчальної діяльності гімназистів». Для цього вони:

 • вивчили і застосували у практичній діяльності сучасні методики викладання дисциплін;
 • вивчили психологічні особливості учнів гімназії та розробили стратегію педагогічного впливу на учнів, які мають проблеми в навчанні;
 • проводили індивідуальну, науково-пошукову роботу зі здібними та обдарованими дітьми.

Педагоги лінгвістичної гімназії брали участь:

 • у роботі методичних об'єднань;
 • школі педагогічної майстерності;
 • школі молодого вчителя;
 • майстер-класах;
 • семінарах;
 • круглих столах.

Участь учителів-словесників у загальношкільному житті

3 21  по 26 лютого 2017 року проходив Тиждень української словесності «Звучить рідне слово!», у рамках якого проведено такі заходи:

 1. Урок-конкурс «Юні лексикологи» (учні 2-х класів);
 2. Урок орфографічної та пунктуаційної грамотності (учні 1-7-х класів);
 3. Круглий стіл «Що означає «свобода слова»? (учні 7-х класів);
 4. Мовно-літературна гра «Мови чари барвінкові» (учні 1-х класів);
 5. Мовна вікторина «Соняшник» (учні 3-х класів);
 6. Урок-дискусія «Сленг в сучасній українській мові. Чи потрібен він?» (учні 4-х класів);
 7. Інформаційний вісник «День писемності і мови» (учні 4-А класу);
 8. Конкурс стіннівок
 9. Презентація «Виникнення писемності» (учні 6-х класів);
 10. Урок-презентація «Роль Нестора Літописця у розвитку писемності» (учні 6-х класів);
 11. Відзначення Міжнародного дня рідної мови:
  • Конкурс стіннівок
  • Усний журнал «Мужай, прекрасна наша мово» (учні 4-А класу);
  • Урок-подорож «Мова – душа народу» (учні 1-х класів);
  • Тематичний диктант «Не бійтесь заглядати у словник» (учні 5,6-х класів);
  • Виступи учасників гуртка декламаторів з власними поезіями про мову (А. Козик, А. Лендьел, Д. Фенич).

Із 09 по 18-те березня 2017 року вшановували  Великого Кобзаря – Тараса Шевченка

 1. Інформаційний журнал «Тарас Шевченко – любов і святиня українського народу» (учні 4(8)-А класу);
 2. Урок-подорож «Шевченківськими шляхами» (учні 1(5)-х класів);
 3. Конкурс мультимедійних презентацій «Шевченко – поет, прозаїк, мислитель» (учні 4(8)-х класів);
 4. Драматично-музичне дійство на вшанування пам’яті Кобзаря «Сяє у вічності слово Кобзаря…» (учні 5(9)-х класів);
 5. Підсумковий урок з теми «Прикметник як самостійна частина мови» з використанням дидактичного матеріалу на основі життя і творчості Т. Шевченка (учні 2(6)-х класів);
 6. Презентація культурно-дослідницького проекту «Пам’ятники Тарасу Шевченку в Закарпатській області» (учні 3(7)-Г класу);
 7. Книжково-ілюстративна виставка «Подаруємо книжечку Шевченка» (учні 2(6)-х класів);
 8. Урок позакласного читання «Слухаємо віщий голос Тараса» (учні 3(7)-х класів);
 9. Гра-вікторина «Чи знаємо ми Шевченка?» (учні 1(5)-х класів);
 10. Брейн-ринг «Як ми знаємо творчість Т. Шевченка. Сторінками «Кобзаря» (за матеріалами ЗНО) (учні 7(11)-х класів);
 11. Наукова конференція «Шевченко для усіх століть» (учні 6(10)-х класів);
 12. Конкурс на кращого читця поезій «Слово, якому звучати вічно» (учні 1(5)-4(8)-х класів);
 13. Шевченківський вернісаж «Кобзар очима дітей» (малюнки-ілюстрації до творів Шевченка);
 14. Фотовиставка авторських робіт учнів «Визначні історичні пам’ятки Шевченку» (учні 1(5)-7(11)-х класів);
 15. Диктант із завданням на шевченкознавчому матеріалі (учні 1(5)-7(11)-х класів);
 16. Перегляд відеофільму із серії «Великі українці. Тарас Шевченко» (учні 1(5)-7(11)-х класів);
 17. Книжково-ілюстративна виставка «Вічний як народ»;
 18. Лабіринт «Лауреат» (учні 1(5)-7(11)-х класів).

У рамках цих свят було проведено наступні заходи:

 • Літературно-музична композиція «Обніміться,брати мої…»;
 • Усний журнал «Кобзар до Ужгорода йде»;
 • Конференція «Т.Г.Шевченко і Закарпаття»;
 • Урок – дослідження  «Шевченко і Закарпаття»;
 • Урок-конференція (10-ті класи) «Шевченко в перекладах на мови світу»;
 • Проведення екскурсій у літературному музеї  «Шевченкова світлиця» для учнів 1-2 класів та гостей гімназії;
 • Шевченко і світова література.

Упродовж 2016-2017 н. р. проведено Предметні тижні

Предмет Місяць
Фізичне виховання вересень
Історія жовтень
Інформатика січень-лютий
Захист Вітчизни грудень
Німецька мова березень
Правознавство грудень
Тиждень мистецтв/гурткової роботи та світової літератури лютий
Українська мова лютий
Географія березень
Українська література березень
Біологія/основи здоров’я березень
Математика квітень
Фізика/астрономія квітень
Хімія квітень
Класний керівник травень
Англійська мова
Тиждень японії
травень
 
Під час проведення Предметних тижнів гімназисти були залучені до  різних видів діяльності: брейнг-рингах, вікторинах, інтегрованих заняттях, майстер-класах, конкурсах. Учителі української мови і літератури відвідали зустріч із автором підручника О. Авраменком.

Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка продовжує працювати у проекті «Школи – партнери майбутнього». Договір про продовження співпраці було підписано 10 жовтня 2013 року під час зустрічі директорів шкіл України – учасників проекту, яка відбулася у нашому закладі.

У 2016-2017  н. р. лінгвістична гімназія надалі підтримується в організації вивчення німецької мови Гете-Інститутом, забезпечується сучасними мультимедійними навчальними та країнознавчими матеріалами та всім необхідним для занять з німецької мови обладнанням.  Учні закладу мають можливість підвищити рівень володіння німецькою мовою у Німеччині, ознайомитися із німецьким культурним середовищем. 40 учнів гімназії склали іспити на рівень А2, А1, 3 учнів на В1, В2. Вчителі гімназії пройшли курси з підвищення кваліфікації вчителів у Німеччині та Україні. У рамках проекту відбуваються зустрічі вчителів та учнів з іншими учасниками проекту «Школи: партнери майбутнього». Завдяки проекту у лінгвістичній гімназії обладнано сучасні кабінети німецької мови (комп’ютери, мультимедійна та проекційна техніка, телевізор, DVD та CD-плеєри).

Цікавим став тиждень Японії у рамках анонсованого року Японії в Україні.

Міжнародне співробітництво закладу:

 • участь у проектах Держдепартаменту освіти США IREX, FLEX, TOUCH;
 • допомога Часлівецькій допоміжній школі-інтернат, Центру «Дорога життя»;
 • Асоціація міст-побратимів Корвалліс, Орегон (США) – Ужгород (Україна);
 • Сієна Коледж сучасних мов м. Олбані, Нью-Йорк (США);
 • Центр «Школи якості» Колумбія , Меріленд (США);
 • Гете-Інститут Україна, Німецький культурний центр ФРН Програма «Школи-партнери майбутнього»;
 • Ліцей ім. Т. Г. Шевченка м. Марамореш (Румунія);
 • Середня школа м. Ополе (Польща);
 • Школа бізнесу м. Домбрава 2014 р.(Польща);
 • Гімназія ім. Т. Г. Шевченка, м. Пряшів 2014 р.(Словаччина);
 • Середня школа м. Ніредьгаза (Угорщина);
 • Гімназія П. Горова м. Міхайловце (Словаччина).

Крім того  гімназія має договори про співпрацю з:

 • Ужгородським національним університетом;
 • Закарпатським державним університетом;
 • спеціалізованою школою № 19 м. Києва;
 • Закарпатською обласною дитячо-юнацькою спортивною школою;
 • Закарпатським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді м. Ужгорода;
 • Закарпатським музеєм архітектури і побуту.

Результативною для нашого закладу стала участь у спільному Норвезько-Словацько-Українському проекті Енов-Едук, в рамках якого учні та вчителі отримали можливість вивчати культурне та історичне надбання регіону у 3D форматі.

     

Цікавою стала участь у проекті «Спільне і відмінне в історії України, Польщі та Німеччини, яка відбулася в м. Ольштин з 13 по 19 травня 2017 р.

     

У 2016-2017 н. р. була продовжена робота по комп'ютеризації навчального процесу та впровадженню Інтернет-технологій та мультимедійних засобів під час навчальних занять учнів, забезпечення належної комп'ютерної грамотності вчителів.

Пріоритетний напрямок роботи педагогічного колективу лінгвістичної гімназії - перебудова педагогічного мислення від навчально-дисциплінарної до особистісно-орієнтовної моделі організації навчально-виховного процесу, визначивши учня головною фігурою навчання.

Педколектив поряд з удосконаленням традиційних форм роботи, як лекційно-семінарська, залікова, блочна, системного та узагальнюючого повторення, використання опорних схем, тощо впроваджує в практику тематичне викладання предметів, випереджувальну форму учіння, диференціацію та індивідуалізацію  через інтерактивні форми навчання.

Основна увага звертається:

 • на виховання мовної культури через проведення спецкурсів, факультативів, індивідуальних та групових занять;
 • виявлення та розвиток творчих здібностей обдарованих дітей, їх педагогічний супровід;
 • вдосконалення моніторингу навчальних досягнень учнів;
 • упровадження системи ЗНО, формування власних тестів;
 • удосконалення системи виховної роботи, спрямованої на формування цілісних світоглядних засад та запобігання правопорушень і шкідливих звичок учнів.

Результативність навчально-виховного процесу

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання. За результатами 2016-2017 навчального року гімназію закінчили 108 випускників основної школи, із яких 23 гімназисти отримають свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. У розрізі ж класів результати навчальних досягнень наступні:

 • 1(5)-А - 10,98
 • 1(5)-Г - 10,6
 • 2(6)-А - 11
 • 2(6)-Б - 9,72
 • 3(7)-А - 8,91
 • 3(7)-Б - 9,8
 • 4(8)-А - 9,32
 • 4(8)-Б - 9,8
 • 4(8)-В - 8,89
 • 4(8)-Г - 9,04
 • 5(9)-В - 9,02
 • 6(10)-А - 10,1
 • 6(10)-В - 10

178 учнів 1(5)-4(8), 6(10) класів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

Гімназисти у 2016-2017 н. р. були активними учасниками Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Адміністрація гімназії високо цінить зусилля вчителів,які працювали та підготували  переможців ІІІ та ІV етапу олімпіад.

Ми пишаємося досягненнями наших учнів, які у 2016-2017 навчальному році гідно представили Лінгвістичну гімназію на Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, конкурсі ім. Т. Г. Шевченка, конкурсі-захисті Малої академії наук:

 • 65 гімназистів- це переможці міського етапу,
 • 24 гімназисти- обласного етапу
 • і троє учнів примножили кращі традиції нашого закладу, здобувши перемогу у 4 Всеукраїнському етапі учнівських  олімпіад.

Серед переможців і випускники 2017 року:

 • Матяшовська Ольга (призові місця з української мови і літератури, німецької мови, англійської мови, економіки);
 • Драгун Ніколетт з німецької мови;
 • Маркович Вікторія нагородження дипломом третього ступеня за перемогу у 4 етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови;
 • Табака Урсула - з англійської мови;
 • Бисага Олександра - з біології;
 • Сидоран Артур - з інформатики та інформаційних технологій;
 • Куберка Юлі - з хімії.

Одним із високих показників будь-якого навчального закладу є результати ЗНО його випускників. Усі результати будуть відомі пізніше, але сьогодні хочеться нагадати, що у 2015-2016 н. р. ми маємо 200 бальника з англійської мови та 20 випускників, які підтвердили свої досягнення та нагородженні Золотими та Срібними медалями.

Однак, аналізуючи результати ЗНО 2015-2016 н. р.ми зрозуміли, що маємо певні прогалини у навчальних досягненнях учнів з таких дисциплін як історія та математика, тому у цьому навчальному році ми підсилили предмети інваріантної складової з української мови, історії та математики додатковими курсами, які маємо надію, дали можливість цьогорічним випускникам якісніше підготуватися до складання ЗНО.

Виховна та позакласна робота

Управлінська діяльність. Контрольно-аналітична робота

Упродовж навчального року управління гімназією здійснювалося відповідно річного плану роботи гімназії, плану внутрішкільного контролю, плану виховної та методичної роботи, календарних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи класних керівників та  учнівського парламенту.

Дана система планування заснована на тісній взаємодії всіх підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, що, безперечно, забезпечує координацію їх діяльності, сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню його ефективності.

Адміністрація, педагоги, батьки та учні мають можливість ознайомлюватися з усіма нормативними актами, положеннями, матеріалами сайтів освітньої галузі оскільки мережа лінгвістичної гімназії під’єднана до мережі Інтернет і ми забезпечені в достатній кількості технічними засобами. Інформація про діяльність закладу висвітлюється на оновленому сайті. Приємно відмітити, що сайт користується популярністю. ІІ місце у конкурсі сайтів навчального закладу.

Контрольно-аналітична діяльність є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної та фахової допомоги педагогічним працівникам.

Принагідно можемо відмітити, що план роботи виконано в повному обсязі, проведено всі контрольні роботи, проведено всі педагогічні ради, наради при директору та заступниках директора, здійснено аналізи виконання навчальних пограм, стан ведення ділової документації, проведено заплановані тематичні контролі.

Особлива увага приділялася контролю щодо: вчителів, що атестуються, стану викладання та рівня навчальних досягнень з предметів історія, математика, англійська та німецька мови, фізика. На особливому контролі у 2016-2017 н. р. було питання  ведення шкільної документації, класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки,виконання навчальних програм та планів. За результатами цього контролю було проведено наради при заступниках директоа та круглий стіл з молодими вчителями з метою ознайомлення з нормативними документами.

Результати даної роботи були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по гімназії, рішеннями нарад при директорі, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків.

Виходячи із вищенаведеного ми робимо висновок, що і надалі необхідно якісніше здійснювати контрольно-аналітичну діяльність, проводити роботу щодо попередження можливих недоліків, чітке виконання класними керівниками своїх посадових обов’язків .

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у гімназії, проводиться згідно з діючим законодавством. Постійно уточнюються та поновлюються списки учнів соціально-незахищених категорій. Кількість дітей у яких становить: інвалідів – 6, дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 4, неповних сімей – 77, багатодітних – 73, дітей батьків-афганців –1, діти переселенців із зони АТО – 6, діти учасників АТО – 20.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації гімназії. Було організоване гаряче харчування, участь у новорічних заходах з подарунками, тощо.

Профорієнтаційна робота

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями гімназії, визначеними  Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

 • професійна інформація (учні протягом року отримували роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено зустрічі та просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює також у фойє гімназії інформаційний портал);
 • Питаннями професійного вибору займаються класні керівники, адміністрація та психолог гімназії. Принципово важливим є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах у середині гімназії (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. У гімназію протягом року також приїздило багато представників навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтаційною метою.

Співпраця з батьками та громадськими організаціями

Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення якнайкращих умов розвитку всебічно розвиненого, здатного до адаптації у суспільстві гімназиста. Оскільки, батьки є  замовниками освітніх послуг, тому вони є активним  учасниками навчально-виховного процесу. Всі виховні, мистецькокультурні заходи, родинні свята, предметні тижні проводяться разом за батьками. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців. У 2016-2017 н. р.  проведено адміністрацією загально гімназійні батьківські збори з учнями 1(5), 5(9), 7(11) класів та тематичні батьківські збори з батьками всіх класів щодо запобігання залежності від шкідливих Інтернт сайтів.

Адміністрація закладу вводить в практику зустрічі з окремими батьківським комітетами з метою вирішення актуальних питань. Хочеться висловити подяку батькам за підтримку наших заходів, за участь у покращенні матеріально-технічної бази закладу.

Фінансово-господарська діяльність

Адміністрація, колектив, допоміжний персонал працює над удосконаленням матеріально-технічної бази гімназії та її збереженням.

У 2016-2017 н. р. за бюджетні кошти за рахунок спецфонду ми закупили:

 • 13 ноутбуків на суму 161 500 грн., що дало можливість відкрити новий клас інформатики;
 • Закуплено фортепіано, проектор, акустичні колонки;
 • Частково на суму 303 654 грн. виконано капітальний ремонт будівлі;
 • На суму 23 554 грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт цокольного поверху»;
 • На суму 14 539 грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт елементів благоустрою подвіря;
 • на суму 13 464 грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації;
 • на суму 29 969 грн. здійснено капітальний ремонт по виконанню робіт по вогнегасній обробці в будівлі (дах);
 • 3 млн. грн. встановлення індивідуальної котельні, яка запрацювала в квітні цього року.

На кошти загального бюджету:

 • 9 900 грн. - закуплено медикаменти;
 • 231 270 грн. – госптовари,  підписка, канцтовари, новорічні подарунки дітям із соціально незахищених категорій;
 • 24 300 грн. закуплено труби для опалення та каналізації нового корпусу;
 • 2 352 грн. – три рукави для пожежних кутів;
 • 10 544 грн. – 24 вогнегасники;
 • 39 126 грн. – стільці учнівські;
 • 48 222 грн. – столи учнівські;
 • 10 143 грн. – 4 магнітні дошки для класів;
 • 10 020 грн. – закуплено спортінвентар;
 • 44 778 грн. – здійснено поточний ремонт малого спортивного залу (крім оплати роботи);
 • 17 848 грн. – встановлено (3 шт.) метало пластикових дверй у спортзал;
 • 2 450 грн. – закуплено холодильник у медичний кабінет;
 • 11 520 грн. – корпусні меблі для приймальної, лави двомісні (12 шт.) для коридорів;
 • 2 600 грн. – виготовлення планів евакуації.

Не використані на даний час кошти:

 • 25 тисяч передбачені на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту приміщень загального користування та господарські товари;
 • 58 800 грн. для обладнання кабінету англійської мови (технічне обладнання).

За позабюджетні кошти, благодійну допомогу у 2016-2017 н. р.  проведено ремонт у новоствореному кабінеті музичного мистецтва, здійснено капітальний ремонт кабінету англійської мови у цокольному поверсі із проведенням протигрибкових заходів, закуплено миючі дезінфікуючі засоби для санвузлів, ремонт та обслуговування оргтехніки, встановлення датчиків руху. За рахунок батьківських коштів  здійснюється ремонт та підготовка класних кімнат до навчального року.

Дякуючи допомозі батьків найбільші витрати здійснені у 2016-2017 н. р.:

 • Проведення ювілейних заходів з нагоди 70-ліття навчального закладу;
 • Оплата роботи по ремонту малого спортзалу та кабінету англійської мови;
 • Встановлення датчиків руху;
 • Закупівля мишок, кабелю, розеток для нового кабінету інформатики;
 • Встановлення зіпсованого люку у дворі, закупівля ламп для освітлення коридорів нового корпусу;
 • Пошив тюлі на коридорах;
 • Закупівля кобзариків для вручення учням, які стали переможцями конкурсів та олімпіад;
 • Фарба для оновлення входу в новий корпус;
 • Короба для проведення Інтернету в актову залу;
 • Встновлення жалюзей в актовій залі, кабінеті фізики;
 • Проплата Інтернету;
 • Дріт оцинкований;
 • Замки для дверей загального користування;
 • Розетки;
 • Побутова хімія;
 • Заправленя картриджів;
 • Електротехнічна продукція;
 • Питна вода;
 • Озеленення.

Окрему подяку хочеться висловити батьківським комітемам за утримання класних приміщень у належному вигляді, ремонт та закупку необхідних меблів. Однак, шкода, що учні лінгвістичної гімназії не в повній мірі цінять ту турботу, матеріальні вкладення батьків у покращення естетичного вигляду як класних приміщень так і коридорів, озеленення гімназії і своєю поведінкою нищать матеріальну базу.

Підводячи підсумки та плануючи роботу на наступний навчальний рік, мені хочеться і надалі створювати такі умови для навчання наших гімназистів, роботи педагогів, щоб кожен із задоволенням заходив у приміщення закладу, мав можливість реалізувати творчий потенціал, щоб вчителі могли втішатися повагою батьків учнів, а батьки мали гідного вихователя їхніх дітей.