Навчальний план

І. Загальні засади
Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Статуту, Освітньої програми закладу забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.
За Статутом навчальний заклад є гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з профільним вивченням окремих предметів відповідно до напряму навчання.
Мова навчання – українська.
Робочий навчальний план враховує вимоги Законів України:
 • Про загальну середню освіту;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392 « Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».
Робочий навчальний план на 2019-2020 навчальний рік гімназії складено на основі Типових освітніх програм:
- для 1(5)-5(9) класів – затверджених наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 (додатки 1-5). Загальний обсяг навчального навантаження для цих класів складає 5845 годин, зокрема:
 • 1(5) класів – 1050 годин за навчальний рік;
 • 2(6) класів – 1155 годин за навчальний рік;
 • 3(7) класів – 1172,5 годин за навчальний рік;
 • 4(8) класів – 1207,5 годин за навчальний рік;
 • 5(9) класів – 1260 годин за навчальний рік;
Детальний розподіл тижневого начального навантаження окреслено у навчальних планах (додатки 1-5).
- для 6(10)- 7(11) класів - затверджених  наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 408 (додаток 6). Загальний обсяг начального навантаження для здобувачів профільної середньої освіти складає – 2660 годин (по 1330 годин в кожному класі за навчальний рік.
Детальний розподіл тижневого начального навантаження окреслено у навчальних планах (додаток 6).
У 2019-2020 н. р. в гімназії планується навчання учнів у 24 класах, з них 
у 1(5)- 5(9)-их класах – 560 учні, у 6(10)-7(11)-их - 185 учнів, всього: 745 учні.
- 18 класів – основної школи (4– 1(5)кл., 3 – 2(6)кл., 4 – 3(7)кл., 4 – 4(8)кл.,3 – 5(9)кл.;
- 6 класів – старшої школи 3 – 6(10)кл. та 3 – 7 (11) кл.;
Відповідно до п.1.7 розділу І Статуту гімназії профільне навчання у 6(10)-7(11) класах здійснюється з урахуванням навчально–методичного та кадрового забезпечення  відповідно до Статуту гімназії за іноземної філології профілем. 
 
ІІ. Порядок вивчення окремих предметів
Робочий план враховує результати моніторингу якості базової та повної загальної середньої освіти, вивчення практичним психологом гімназії рівнів психофізіологічних можливостей гімназистів, соціологічних досліджень доцільності використання варіативної частини навчального плану, соціальному запиту гімназистів, кваліметричних досліджень, результативності навчальної діяльності учнів та професійної діяльності педагогів, побажання дітей, батьків, соціального запиту регіону.
Робочий план лінгвістичної гімназії в значній мірі зберігає наступність вітчизняної школи і водночас більш повно враховує сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту:
 • особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих інтересів та нахилів гімназистів, індивідуалізацію їх навчання;
 • гуманізацію та гуманітаризацію; 
 • фундаментальність освіти та можливості використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;
 • пріоритет збереження здоров’я гімназистів, приведення змісту освіти і навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;
 • профілізацію та диференціацію змісту освіти, як умову вибору гімназистами рівня та спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної навчальної діяльності.
Зміст варіативної складової  конкретизовано з врахуванням інтересів та нахилів учасників навчального процесу, а також з метою забезпечення допрофільної підготовки гімназистів. 
Відповідно до п.2 розділу IV Статуту гімназії «Організація навчально-виховного процесу» та вищезгаданого п.1.7. розділу І у гімназії поглиблено вивчаються англійська та другою - німецька мови. Використовуючи право гімназії вносити зміни до навчальних планів у межах 15%, в навчальному плані зроблено перерозподіл між навчальними предметами інваріантної та варіативної складової,  а саме :
Відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 р. №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня», за рішенням педагогічної ради від 29.08.2019 р. (протокол № 1):
- У 1(5)-2(6) класах на вивчення трудового навчання зменшено до 1,0 год., які використано для підсилення допрофільної підготовки учнів з відповідних предметів та 1,0 год. зарубіжної літератури у межах освітньої галузі « Мови та літератури» використано для вивчення другої іноземної мови.
- У 3(7) класах 1,0 год. додаткового часу використано для підсилення освітньої галузі «Математика»- алгебри.
- У 4(8) класах 1,0 год. додаткового часу використано для підсилення освітньої галузі «Математика»- алгебри.
- У 5(9) класах 1,0 год. фізики  використано для підсилення освітньої галузі «Математика»- алгебри, та 0,5 год. історії для підсилення освітньої галузі мистецтва.
- У 1(5)-5(9)  та 7(11) класах частину навчального навантаження з фізичної культури (1год. на тиждень) використано на вивчення хореографії (лист МОН від 22.05.2015р. №1/9-253).
Відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 р. №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня»:
    - У 6(10) класах зменшено на 1,0 год. фізичну культуру, яку використано для вивчення профільних предметів. 
- У 7(11) класах зменшено години типової освітньої програми географії (0,5 год.) з фізики (2,0 год.) хімії (1,0 год.), фізичної культури (1,0 год.), які використано для підсилення інваріантної частини навчального плану та вивчення профільних предметів і курсу за вибором.
За рахунок варіативної складової:
- продовжується розвиток структури систематичного виховання та освіти;
- розвивається система індивідуальної роботи з талановитою молоддю;
- створюються умови для розширення знань з іноземних мов, природничих наук, інформатики для розвитку пізнавальних творчих здібностей учнів для їх творчого самовираження.
Починаючи з 1(5) класу гімназії, проводиться допрофільна підготовка вивчення окремих предметів відповідно до напрямку навчання, тому у варіативній складовій частині навчального плану обрано предмети, які підсилюють профільність відповідного напрямку.
Навчальні плани для профільного навчання враховують вимоги Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, а також розроблені на реалізацію стратегії Національної доктрини, розвитку освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини та з метою переведення старшої школи на профільне навчання.
Для реалізації розвитку природних задатків гімназистів дотримано принципи неперервності, послідовності та систематичності навчання. Розроблені плани дають змогу, в залежності від потреб учнів сформувати старші класи за іноземної філології профілем.
Введення цього профілю обґрунтовано належною матеріально-технічною базою, володінням педагогами інноваційними технологіями навчання програмно-методичним та кадровим забезпеченням, мотивацією учнів.
Цей профіль передбачає вивчення предметів на академічному та профільному рівнях, які передбачають поглиблене вивчення відповідних предметів.
Для учнів 1(5)- 7(11) класів вводяться індивідуальні заняття за рахунок варіативної частини на вивчення української мови, як державної, а також двох іноземних мов. Години варіативної частини використовуються для збільшення обсягу часу інваріантної складової навчального плану.
Даний робочий план забезпечує оптимальні умови розвитку здібностей гімназистів з урахуванням ії природних задатків, навченості, інтересів та схильностей; формує у них методи наукового пізнання, готує до профілізації, завдяки системі курсів за вибором та спецкурсів, проведенню психолого-педагогічних заходів щодо вивчення особистості та її орієнтації відповідно до нахилів, формує здоровий спосіб життя.
У гімназії класи поділяються на дві групи:
- у 1(5)-7(11) класах з наповнюваністю понад 27 учнів на 3 групи при вивченні англійської мови, на 2 групи при вивченні української та другої іноземної мови.
- 1(5)-7(11) класи з наповнюваністю понад 27 учнів при вивченні української та другої іноземної мови, фізичної культури 6(10)-7(11) класах, при проведенні занять з технологій та трудового навчання.
- При проведенні уроків інформатики (не менше 8 учнів у групі).
 
ІІІ. Структура 2019-2020 навчального року 
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2019/2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня і закінчується не пізніше 1 липня. 
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  І   семестр - з 2 вересня по 27 грудня 2019 р., ІІ семестр - з 13 січня по 29 травня 2020 р. 
Канікули провести в такі терміни:
- осінні – з 26 жовтня по 03 листопада 2019 року;
- зимові - з 28 грудня 2019 по 12 січня 2020 року;
- весняні - з 28 березня по 05 квітня 2020 року.
Останнім днем занять вважати 29 травня 2020 року.
З 23 по 27 грудня 2019 року та з 25 по 29 травня 2020 року організувати проведення заліків з інваріантної частини навчального плану.
Режим роботи гімназії - п'ятиденний з однією зміною. Тривалість уроків – 45 хвилин. Мова навчання – українська.
Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій класними керівниками 1(5)-4(8), 6(10) класів відповідно до рішення педагогічної ради гімназії планується впродовж навчального року. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення за курс основної та старшої школи МОН України визначає своїми наказами додатково.